SIGRA Innovatielab

Medio 2018 is binnen SIGRA het zorg- en welzijn Innovatielab gestart. Dit is een probleemoplossend expertisenetwerk, dat zich richt op complexe (samenwerkings)vraagstukken die om een andere zienswijze of radicalere aanpak vragen. We zijn opgericht vanuit verenigingsverband en vervullen in deze context verschillende rollen als innovatielab. We zijn soms kennismakelaar, verbinder, aanjager, bouwers van een consortium of bijvoorbeeld ontwikkelaars van een doorbraak strategie of innovatief concept. Een belangrijk kenmerk is dat we als innovatielab de buitenboordmotor willen zijn van en voor innovatie bij onze leden.

We onderscheiden vier routes van waaruit innovatie ontstaat;

 • Netwerk
  In netwerkverband ontstaan veel ideeën en komen uitdagingen naar boven. Er is ook samen met onze leden een innovatienetwerk in oprichting.
 • Thema
  Er zijn veel regionale en stadsbrede thema’s die meerdere domeinen of velden raken en om aandacht en samenwerking vragen. Denk aan depressie, eenzaamheid, verwarde personen, arbeidsmarkttekorten of bijvoorbeeld de doorstroomproblematiek van kwetsbare ouderen.
 • Budget
  Ergens is budget beschikbaar in de vorm van subsidies en fondsen die een gemeenschappelijk doel kunnen dienen.
 • Opschaling
  Wanneer er innovaties zijn, bijvoorbeeld bij leden, die regionaal navolging verdienen. Of wanneer er een praktijkproef nodig is kan het innovatielab hier een rol in spelen.

Als laatste heeft het innovatielab een rol in het opbouwen van een goed ecosysteem. In het geval van het innovatielab een ecosysteem met een vruchtbare bodem voor innovatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt in sociale of technologische innovatie.

English version 

There was a growing need from the board for a problem-solving expertise network. In mid-2018, as an answer the health innovation lab started within SIGRA. In the innovation lab we focus on complex (collaborative) issues that require a different view or more radical approach. As we are established through an association, we fulfill various roles as an innovation lab in this context. We are sometimes a knowledge broker, connector, booster, builders of a consortium or, for example, developers of a breakthrough strategy or innovative concept. An important characteristic is that as an innovation lab we want to be the outboard engine of and for innovation among our members.

We distinguish four routes from which innovation arises;

 • Network:
  We already exist as a network and in a network context many ideas arise and many challenges arise. An innovation network is also being set up together with our members.
 • Theme:
  There are many regional and city-wide themes that affect multiple domains or fields and require attention and cooperation. Think of depression, loneliness, confused persons, labor market shortages or, for example, the flow-through problem of vulnerable elderly people.
 • Budget:
  Somewhere budget is available in the form of grants and funds that can serve a common goal.
 • Scaling-up:
  When there are innovations, for example among members, who deserve regional follow-up. Or when a practical test is needed, the innovation lab can play a role in this.

Finally, just like SIGRA itself, the innovation lab has a role in building a good ecosystem. In the case of the innovation lab, an ecosystem with a fertile soil for innovation. No distinction is made between social or technological innovation.