Amsterdam Vitaal & Gezond

Lange(re) termijn ontwikkelingen zoals de stijgende zorgbehoefte, veranderende zorgvraag, oplopende personeelstekorten en de groei van de stad leiden ertoe dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg steeds verder onder druk komen te staan. Bovendien stelt de veranderende zorgvraag andere eisen aan de kwaliteit en aard van de ondersteuning en zorg die geboden wordt. Ingrijpende veranderingen zijn nodig om Amsterdammers ook in 2040 ondersteuning en zorg te bieden die bij hen past.

Dit gevoel van urgentie maakte dat gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar/zorgkantoor Zilveren Kruis, Cliëntenbelang en SIGRA elkaar hebben opgezocht om te komen tot een stadsbrede samenwerking ‘Amsterdam Vitaal & Gezond’. Met Amsterdam Vitaal & Gezond nemen financiers en zorg- en welzijnsaanbieders samen de regie in de regio. Meer informatie over Amsterdam Vitaal & Gezond vind je op de gezamelijke website: vitaalgezond.amsterdam

Uitgangspunten en aanpak Amsterdam Vitaal & Gezond
Alleen samen kunnen we passende ondersteuning en zorg bieden. Samen staan we voor Vitale en Gezonde inwoners in Amsterdam. Het uitgangspunt van Amsterdam Vitaal & Gezond is om vanuit de maatschappelijke opgave, daar waar het helpt, samen extra slagkracht organiseren. Dat lukt het beste als we niet alleen uitgaan van wet- en regelgeving, financiering en verantwoording, maar hoofdzakelijk de Amsterdammer (inwoners, cliënten en professionals) als uitgangspunt nemen. Daarbij focussen we ons op doelgroepen waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is, met oog voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Naast focus op deze doelgroepen, is er ook aandacht voor een aantal thema’s die al deze doelgroepen doorkruisen.

Resultaten

  • De Amsterdamse Coalitie Ouderen is gestart. Deze coalitie bestaat uit vertegenwoordiging van ouderen, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeente, zorgverzekeraar/zorgkantoor en woningbouwcorporaties. De Amsterdamse Coalitie Ouderen heeft een uitvoeringsagenda t.a.v. drie actielijnen: ‘Vitaliteit’, ‘Netwerk van Ondersteuning en Zorg’, en ‘Wonen met Zorg’. In 2020 wordt o.a. ingezet op valpreventie, de dialoog rondom de laatste levensfase, herstel van dementieketens, doorontwikkeling van het Aanmeldportaal, acute wijkzorg en nachtzorg en geclusterde woonvormen. De uitvoeringsagenda is binnenkort op deze pagina te vinden.
  • In samenwerking met gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis is een herstart gemaakt met de 'Taskforce intersectorale aanpak personeelstekorten maatschappelijke sectoren', waarbij aangesloten wordt bij ‘Amsterdam Vitaal & Gezond'. In de Taskforce intersectorale aanpak personeelstekorten maatschappelijke sectoren wordt gekeken hoe de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs en Kinderopvang samen kunnen werken op het gebied van de personeelstekorten. Wat kunnen we van elkaar leren en waar kunnen we samen optrekken als werkgevers in het publieke domein?