Stedelijk advies doorstroming patiënten

Het stedelijk advies ‘Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen’  voor verbetering van samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Amsterdam geeft een totaal overzicht van de complexiteit en verbeterpunten voor alle spelers die zijn betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

Om voor iedere kwetsbare oudere de juiste (tijdelijke) zorg, op de juiste plek, tegen de juiste financiering te bieden en daarmee onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen, is het van belang dat alle schakels in de keten optimaal functioneren en samenwerken. Het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen is een gezamenlijke ambitie, waarbij het belangrijk is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. Daarom is in het stedelijk advies een totaaloverzicht van knelpunten en oplossingsmogelijkheden geschetst, waarbij onderscheid is gemaakt tussen:

  • Verbeteringen per domein (instroom, doorstroom en uitstroom) die op organisatieniveau opgepakt kunnen worden.
  • Uitdagingen die boven organisaties/domeinen uit stijgen en om een stedelijke aanpak vragen. 

Sinds de oplevering van het rapport in 2017 zijn in SIGRA-verband de domeinoverstijgende knelpunten opgepakt. 

In 2018 is het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg opgeleverd waarbij huisartsen en vanaf september 2019 ook SEH’s mensen kunnen aanmelden voor tijdelijk verblijf in de V&V: ELV en Wlz-crisiszorg. 
Ook is in 2018 in samenwerking met een groot aantal partijen, waaronder de Elaa, het Ben Sajet Centrum en ouderen zelf, de Handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen opgeleverd.  

Download hier het Stedelijk Advies Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen