Sectorplannen

Wat is SectorplanPlus?

Na het succesvolle Sectorplan Zorg en Welzijn is er nu het SectorplanPlus. SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er – aanvullend op de bestaande instrumenten zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector.

Subsidie van SectorplanPlus wordt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar gesteld (de aanvraag voor de eerste 3 tijdvakken is gesloten, de aanvraagperiode voor het vierde tijdvak moet nog worden vastgesteld).

Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln.) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn.

SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Waarom SectorplanPlus?

Afgelopen jaren is door werkgevers met het 1ste sectorplan Zorg en Welzijn al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen.

Inmiddels is dit project in onze regio succesvol afgerond: ruim 7000 medewerkers zijn geschoold. Het resultaat was meer dan 100% realisatie terwijl 60% vereist was!

Lees meer in de brochure Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn

Alle relevante informatie rond de sectorplannen op een rij...

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt echter om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn. 

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Het gaat om mensen die eerder wel in de zorg werkten (herintreders) of mensen uit andere sectoren of branches binnen zorg en welzijn waarvoor minder werk is (zij-instromers), zoals mensen met een welzijnsachtergrond. Tegelijkertijd, en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen. 

Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Het gaat dan ook nadrukkelijk niet enkel om meer personeel. Minstens zo belangrijk is inzetten op de juiste zorgverlener op de juiste plek. Dat betekent ook optimaal gebruik maken van talenten op alle niveaus.

Met het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten' (RAAT), en daarmee ook de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal 

C. Training en opleiding: lang (vanaf 128 uur)

D. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur)

E. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden specifiek in de projectbeschikking genoemd en zullen worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebondenfuncties worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Max Holtes, Nefide Keskin. Sacha Bakker of Fanta Touri, telefonisch via 020 - 5128888 of per e-mail via sectorplanplus@sigra.nl. Daarnaast vindt u meer informatie op de website van SectorplanPlus.