RAAT Zaanstreek-Waterland

In Zaanstreek –Waterland is al jarenlang een regionale, sectorbrede samenwerking tussen zorg – en welzijnsaanbieders. Vanuit urgentiebesef is in de zomer van 2017 het Convenant samenwerking arbeidsmarkt Zaanstreek – Waterland opgesteld en ondertekend door 13 organisaties. Vrijwel gelijktijdig ontstond landelijk de beweging rondom het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In Zaanstreek – Waterland is daarom gekozen om de structuur van RAAT te gebruiken voor concretisering van het convenant in de regio. In november 2017 resulteerde dit in RAAT regio Zaanstreek–Waterland.

Ambities RAAT

In Zaanstreek-Waterland zijn per actielijn de volgende ambities vastgesteld, gelet op waar de meeste urgentie zit:

RAAT structuur
De projectstructuur rondom RAAT is als volgt vormgegeven. Iedere convenantpartner heeft een coördinator RAAT aangesteld. Deze coördinatoren komen 4x per jaar bijeen om de voortgang binnen de projecten af te stemmen. Hieruit vloeit een voortgangsrapportage RAAT voort die onderwerp is op de agenda van de stuurgroep SIGRA Zaanstreek–Waterland. Naast het bespreken van de voortgang wordt binnen de diverse overleggen nadrukkelijk de verbinding gelegd met de bestaande activiteiten binnen SIGRA. Ook wordt de samenwerking gezocht met het onderwijs.