Van regelgericht naar risicogericht in samenwerking rond brandveiligheid

13-11-17
Brandveiligheid in de zorg - SIGRA

Medio 2016 ondertekenden 25 partijen in Amsterdam het convenant Brandveiligheid. Hiermee werd een unieke samenwerking tussen SIGRA, brandweer, GHOR en gemeente Amsterdam bekrachtigd, met als doel verhoging van de brandveiligheid bij zorgorganisaties. In 2017 is er hard gewerkt aan een cultuuromslag bij alle partijen van regelgericht, naar risicogericht werken. 

Het brandveiligheidsbeleid bestaat uit het opstellen van een risicoanalyse op verschillende gebieden zoals bouwkundig, organisatorisch, technisch en inventaris en beheersmaatregelen om de zelfredzaamheid van patiënten, bewoners en personeel te verbeteren. Het brandveiligheidsbeleid is bepalend of de zorginstelling het brandveiligheidsniveau brons, zilver of goud behaald. Alle zorgorganisaties die het convenant ondertekenden werken hard aan in ieder geval het behalen van niveau brons binnen dertig maanden na de nulmeting.

Vanuit de gemeente Amsterdam lopen er diverse pilots in de stad bij een aantal ziekenhuizen en zorgaanbieders (ondertekenaars van het convenant). De pilots zijn gericht op een nulmeting en een risciogericht brandveiligheidsplan. Ook is er het goed bezochte preventienetwerk brandveiligheid waar de verschillende partijen elkaar ontmoeten en kennis en best practices uitwisselen. Inmiddels zijn er verschillende zorgaanbieders en andere partijen die ook interesse hebben in deelname aan het convenant.

Ambities voor 2018

  • Met een aantal aanbieders, daadwerkelijk gebeurde (branden) casussen doornemen, om van elkaar te leren en voor de ontwikkeling van een landelijk brandwijzerinstrument.
  • Het delen van kennis, ervaringen en motivatie op gebied van het verhogen van de brandveiligheid en het bespreken van nieuwe ontwikkelingen in beleid, regelgeving en gelijkwaardige oplossingen. Ook hierin meer samenwerken met landelijke brancheorganisaties Zorg en VWS.
  • Gezamenlijke masterclasses brandveiligheid (bestuurlijk en op management /uitvoerend niveau).
  • Het aanstellen van ambassadeurs per organisatie.
  • Werkbezoeken bij zorgaanbieders die het convenant nog niet ondertekend hebben (voorlichting, uitleg voor mede ondertekenen convenant).
  • Nadere uitwerking diverse onderdelen convenant, actieve begeleiding/ondersteuning van welwillende partijen.

Lees meer over Brandveiligheid in de zorg