Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg

13-05-14

Op 9 mei presenteerde de 'Innovatie denktank' van het SIGRA Regionaal Preventienetwerk brandveiligheid in de zorg het 'concept convenant brandveiligheid' aan bestuurders, directeuren en inhoudelijk deskundigen van verschillende zorgaanbieders. Het doel van het convenant is brandveiligheid van zorglocaties in de regio Groot Amsterdam naar een hoger maatschappelijk niveau te brengen.

Saskia Schalkwijk, directeur externe betrekkingen van SIGRA opende de bijeenkomst samen met Ricardo Weewer, plv. commandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Saskia schetste kort de ontwikkelingen die zich sinds de eerste bijeenkomst in oktober 2012 hebben voorgedaan, zoals de oprichting van het regionaal preventienetwerk brandveiligheid waarin veel kennis en ervaringen tussen verschillende zorgaanbieders wordt gedeeld en de bestuurlijke bijeenkomst in augustus 2013 van waaruit het idee gekomen is een innovatie denktank op te richten om de mogelijkheden te verkennen om richting risico gestuurde brandveiligheid te komen. Ricardo Weewer is vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van het regionaal preventienetwerk. Ricardo gaf aan dat de samenwerking tussen de zorginstellingen en de brandweer uniek is in Nederland en er vanuit de rest van het land veel belangstelling is om op dezelfde manier te gaan werken. Het is goed om buiten de gebaande paden te gaan  en in risico gestuurde concepten te denken. Als zorginstelling weet je waar je risico’s liggen en wat je daar aan moet doen om brand te voorkomen. De brandweer Amsterdam-Amstelland wil graag partner blijven en hierover adviseren bij de verdere vormgeving van het convenant.

Timo Otter, bestuurlijk adviseur, Brandweer Amsterdam-Amstelland, vertelde dat er nieuwe  inzichten gecreëerd kunnen worden in waar zich verhoogde kansen voordoen op een incident. Deze inzichten worden door de brandweer gecreëerd door allerlei data van verschillende organisaties aan elkaar te koppelen. Door deze informatie goed te gebruiken, kunnen partijen  vervolgens proactief en risicogestuurd inspelen op het voorkomen van branden.

Johan van der Spek, secretaris van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) vertelde dat brandveiligheid op dit moment een van de thema’s op de agenda van de BoZ is. De BoZ heeft een ambitiepaper naar risicogestuurde brandveiligheid laten opstellen. Wezenlijke onderdelen van de aanbevelingen in de ambitiepaper zijn in de regio Groot Amsterdam als gerealiseerd; zoals goede samenwerking tussen zorgaanbieders en brandweer en het actief delen van kennis.

Ton van der Horst, voorzitter van de innovatiedenktank/ manager bouw en beheer bij Zonnehuisgroep Amstelland, gaf een inspirerende toelichting op de ideeën van de innovatiedenktank. Er is gekozen een convenant als middel te gebruiken, waarmee gefaseerd (brons, zilver, goud) een hoger niveau van brandveiligheid behaald kan worden. Door het convenant te ondertekenen nemen bestuurders de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid in de betreffende locatie. Na het ondertekenen van het convenant wordt per zorglocatie een inschatting gemaakt van de risico’s en wordt over (gelijkwaardige) oplossingen nagedacht om de risico’s te reduceren. Het ondertekenen van het convenant is een aanzet tot een cultuuromslag in de organisatie; als het gouden niveau behaald wordt is er een hoge mate van brandveiligheidsbewustzijn bij elke medewerker aanwezig. Parallel hieraan wordt vanuit de innovatiedenktank verkend op welke wijze het bevoegd gezag (bestuurscommissies/ diensten centrale stad van vijf gemeenten, omgevingsdienst en de provincie Noord-Holland) met ons mee kan denken om het convenant in beleid te borgen.

Aansluitend op de uitleg van Ton van der Horst,  legde Jan van Haaster, voorzitter van het regionaal preventienetwerk/ Hoofd BHV en Veiligheid bij HVO-Querido de aanwezigen een aantal vragen van de innovatiedenktank voor, samen met een aantal dilemma’s en vervolgstappen. De aanwezigen hebben een eerste gelegenheid gehad te reageren op het concept convenant en de eerste reacties zijn positief.

Convenant

Het convenant kunt u opvragen bij Félice de Charro, via f.d.charro@sigra.nl

Presentaties