Meer tijd voor de cliënt!

10-04-17
Meer tijd voor de cliënt - SIGRA

Ruim 70 mensen namen deel aan de eerste expertmeeting 'Meer tijd voor de cliënt; verkenning verbetering informatie-uitwisseling Wijkzorg', op 22 maart 2017. Cliënten, zorgaanbieders en ambtenaren schaarden zich gezamenlijk achter het doel: een gezamenlijke visie op hoe zorgontvangers, zorgaanbieders en gemeente, informatie uitwisseling binnen de wijkzorg kunnen verbeteren. Een paar van de gedeelde conclusies: er moet onderling vertrouwen zijn en informatievoorziening en beleid moeten ondersteunen dat dit vertrouwen kan bestaan. En: maatwerkinformatie is de basis. Het advies dat het hardste applaus kreeg was het systeem in te vullen vanuit te vraag: wat zou je zelf over je moeder, je kind, je beste vriend willen opschrijven én lezen?

Cliëntenbelang Amsterdam, SIGRA en Gemeente Amsterdam organiseren samen drie van dit soort bijeenkomsten. Uiteindelijk doel van de serie is een werkbaar toekomstscenario, waarin de zorgaanbieder minder tijd kwijt is aan administratie, de cliënt meer ondersteuning ontvangt en de gemeente goed haar eindverantwoordelijkheid kan nemen. Meer tijd voor de cliënt wordt uitgevoerd naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘Minder regels, meer zorg’ (D66).

Op woensdag 12 april en donderdag 11 mei 2017 gaan de gesprekken door, steeds concreter toewerkend naar een scenario dat aansluit bij de gemeenschappelijke visie én praktisch en juridisch uitvoerbaar is. Bestaande uit een gezamenlijk wenselijk toekomstbeeld rond informatie-uitwisseling, 1 á 2 oplossingsrichtingen voor de vervanging RIS-Wijkzorg met ook inzage voor de cliënt in het eigen zorgdossier.

Lees meer in het verslag van de expertmeeting Meer tijd voor de cliënt