Drie lerende netwerken van start

23-01-18
Lerend netwerk

In 2018 start SIGRA weer enkele lerende netwerken. Het gaat om de netwerken ‘Verzuim’, ‘Zelfsturing en de rol van HR’ of ‘Anders organiseren van werk’. Aanmelden kan tot en met 5 februari. 

Verzuim

Het langdurig verzuim in de sector Zorg & Welzijn stijgt sinds 2013. Daarnaast is het gemiddelde ziekteverzuim binnen Zorg & Welzijn altijd al iets hoger in vergelijking met andere sectoren. In 10 jaar tijd was het verschil met andere sectoren nog nooit zo groot als vorig jaar. Binnen het  lerende netwerk ‘Verzuim’ zal worden uitgewisseld wat een organisatie kan doen om het verzuim omlaag te brengen en worden ervaringen op dit gebied gedeeld.

Zelfsturing/ zelforganisatie en de rol van HR

Veel organisaties  werken momenteel met zelfsturende of zelforganiserende teams. Dit heeft ook effect op de rol van HR. Tijdens de bijeenkomsten van dit lerende netwerk zullen vraagstukken omtrent de veranderende rol van HR ingebracht en besproken worden.

Anders organiseren van werk

De vraag naar personeel is groot binnen onze sector. Organisaties zetten allemaal in op werving. Nu is de vraag of werk misschien ook anders/ efficiënter georganiseerd kan worden, waardoor minder personeel nodig is en het aantal vacatures daarmee kleiner wordt. Binnen het lerende netwerk ‘Anders organiseren van werk’ staat de uitwisseling van ervaringen op dit gebied centraal.

Lerende netwerken

Een lerend netwerk brengt mensen samen die rond een bepaald thema willen leren, die hun werkpraktijk willen verbeteren, ervaringen uitwisselen, een probleem verder uitdiepen en oplossingen ervoor willen formuleren. Het netwerk werkt volgens het principe ‘give and take’. Er wordt gewerkt met een vaste groep deelnemers (max.10), die samen zelf de agenda bepalen. Het netwerk wordt begeleid door SIGRA. Na een startbijeenkomst komt het netwerk 3 tot 5 keer bijeen. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de hoeveelheid vraagstukken die de leden hebben. Tijdens de bijeenkomsten (2 uur) worden kennis en ervaring uitgewisseld en wordt inspiratie opgedaan.

Voorwaarden voor deelname aan een Lerend Netwerk:

 Een deelnemer:

  • heeft al enige ervaring met het onderwerp, is bereid voorstellen te doen voor de agenda van het netwerk en staat open voor het delen van eigen cases.
  • zal naar alle (3 tot 5) van de georganiseerde bijeenkomsten komen.
  • is bereid bij te dragen aan een veilige leeromgeving voor het netwerk.
  • is bereid om naar locaties verspreid in het SIGRA werkgebied (Amsterdam tot en met Noord-Holland Noord) te reizen voor de bijeenkomsten.
  • is bereid om maximaal één keer een locatie / ruimte beschikbaar te stellen voor de bijeenkomst.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan één of meerdere lerende netwerken in 2018, dan ontvangen we graag uiterlijk 5 februari a.s. het Aanmeldformulier Lerend Netwerk van u. Bij vragen kunt u contact opnemen met Oddy Folgerts.

Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers voor elk lerend netwerk; 1 per organisatie. Bij meer aanmeldingen, kijken we naar het profiel en de ervaring van de organisatie en deelnemer.

Voor leden die het SIGRA programma ‘Arbeidsmarkt & Onderwijs’ afnemen zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Bijeenkomsten worden kostenneutraal bij deelnemende organisaties georganiseerd.