Buurtteams Amsterdam

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Amsterdammers met hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding, activering en ondersteuning terecht bij een herkenbaar team in de buurt. Vanuit dit buurtteam worden ze verder geholpen en ondersteund, passend bij hun situatie. Zo licht als kan, zo zwaar als nodig.

Hoe komen de buurteams eruit te zien? 

Er is een hoofdlijnenbesluit en er zijn flinke stappen genomen in de uitwerking van hoe de buurtteams eruit moeten komen te zien. Meer informatie hierover is te vinden op www.amsterdam.nl/buurtteams. Zie ook de tijdslijn naar de Buurtteams Amsterdam

Hoe zorgen we dat de Buurtteams optimaal aansluiten bij het leven van Amsterdammers met al hun ondersteuningsvragen?

Met deze vraag ging SIGRA met meer dan 100 stakeholders aan de slag in de vorm van een aantal co-creatie-sessies. Lees hier de resultaten. Er bleek gemeenschappelijkheid in de ideeën over het verbeteren van de vindbaarheid en de herkenbaarheid van de gezamenlijke zorg- en ondersteuning voor Amsterdammers. Een goede basis om ook de komende periode met elkaar aan de slag te gaan.

Wat is van belang om professionals voor de nieuwe buurtteams te behouden?

De buurtteams in Amsterdam vormen vanaf januari 2021 de toegangspoort naar sociale basiszorg voor volwassenen. Deze herinrichting van het sociaal domein heeft grote gevolgen voor de professionals die in dit veld werken. Eerdere transities leerden dat dit gepaard gaat met grote onzekerheden voor professionals. Met als gevolg dat een deel van de professionals op zoek ging naar een andere baan, waardoor veel kennis en expertise verloren ging. Gezien de huidige arbeidsmarkttekorten is het daarom uiterst belangrijk om huidige professionals vanaf het begin te betrekken bij de veranderingen die gaan komen. Beter communiceren en betrekken bij beleid is een van de belangrijkste dingen die de werkgever kan doen om vertrek te voorkomen. 

SIGRA-verkenning

Om beter zicht te krijgen op het perspectief van de professional voerde SIGRA een arbeidsmarktverkenning uit, in opdracht van de leden van de Klankbordgroep Buurtteams Amsterdam. Met als hoofdvraag: Wat is van belang om voldoende professionals voor de nieuwe buurtteams te behouden? Om antwoord te geven op deze vraag zijn 41 professionals bevraagd. Wat kan men doen om hen mee te nemen in deze transitie, wat vinden zij daar zelf belangrijk in? Wat zien zij als kansen en risico’s? En wat vinden zij belangrijke randvoorwaarden?

Drie aanbevelingen

Op basis van de verkenning kwam SIGRA tot drie aanbevelingen. Lees de rapportage arbeidsmarktverkenning. De resultaten van de verkenning zijn op 4 november 2019 gepresenteerd in de Klankbordgroep Buurtteams (zie powerpoint). 

Belangrijk voor het behoud van professionals is dat zij zich betrokken voelen bij het transitieproces. Ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen vanuit de gemeente om professionals mee te nemen in dit proces, blijkt dit vanuit de optiek van de bevraagde professionals nog onvoldoende het geval. De verschillen tussen organisaties in hoe zij hun personeel informeren zijn groot. 

  1. Kom tot een gezamenlijke communicatiestrategie met uniforme en eerlijke informatie - communiceer direct aan de professionals.
  2. Zorg dat professionals een structurele stem hebben in de inrichting en besluitvorming, maar ook in regelmatige monitoring.
  3. Zorg voor een soepele overgang voor personeel en maak hierin snel keuzes. 

“Door naar onze mening te vragen laat men zien: Jij bent belangrijk!”  

SIGRA blijft zich de komende periode hard maken voor het perspectief van de professional in de transitie naar de buurtteams Amsterdam. De buurtteams kunnen alleen succesvol zijn als we de professionals weten mee te nemen en als de teams een plek worden waar zij graag werken. Vanuit SIGRA willen we hieraan bijdragen. We denken graag met aanbieders en gemeente mee hoe we dit kunnen vormgeven.

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn